Werkkostenregeling 2015, hoe en wat

Werkkostenregeling 2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe werkkostenregeling (WKR) van kracht. De WKR vervangt de huidige regelingen die van toepassing waren en is verplicht van toepassing voor alle werkgevers.

Dit is een nieuwe regeling voor verstrekkingen en vergoedingen van een werkgever naar werknemer, om de administratieve lasten te verminderen. Volgens de WKR is mag maximaal 1,2% (de vrije ruimte) van het totale fiscale loon besteed worden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen. Bepaalde zaken kunnen daarnaast onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Dit heet de gerichte vrijstellingen. De gerichte vrijstellingen, zoals. studie- en opleidingskosten, vakliteratuur en verblijfs- en reiskosten, gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Voor de zogenaamde nihilwaarderingen, zoals arbovoorzieningen, ter beschikking gestelde werkkleding en mobiele telefoons, geldt dezelfde regel.

 

Vrije ruimte
Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van het fiscale loon besteden aan onbelaste  verstrekkingen en vergoedingen voor een werknemer. Als deze 1,2% wordt overschreden, wordt in de vorm van een eindheffing van 80 % loonbelasting geheven. Er is over dit bedrag geen premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringenverschuldigd. Het gaat hierbij om de totale fiscale loonsom van alle werknemers samen. Bij een modaal inkomen van € 34.500,00 (volgens het CPB), bedraagt dit € 414,00 per werknemer per jaar.

Als u een bedrijfsuitje of personeelsfeest organiseert dat openstaat voor 3/4 van het aantal werknemers van een afdeling, dan zijn de uitjes tot maximaal € 454,- per jaar per werknemer onbelast. Boven de € 454,- moet de werknemer over het meerdere belasting betalen.
Bedrijven kunnen dit voorkomen door de extra belasting via eindheffing voor hun rekening te nemen. Informeer hiervoor bij de accountant voor de mogelijkheden.

Binnen de WKR
Vergoedingen en verstrekkingen die binnen de WKR vallen zijn deze die tot het loon behoren o.a. de bedrijfsfiets, bedrijfsfitness, kerstpakketten. Feesten en evenementen ter vermaak van de medewerkers worden ook als beloning gezien en vallen ook binnen de WKR (zoals een personeelsfeest, jubileumfeest, bedrijfsuitje, etc.).

Buiten de WKR = ONBELASTE UITJES
Bedrijfsuitjes vallen buiten de 1,2% van de WKR in de volgende gevallen:

  • Bedrijfstrainingen vallen niet onder de WKR.
  • Teambuilding met een meerwaarde voor het bedrijf vallen buiten de WKR.
  • De activiteiten van “Op d’n Akker” voldoen aan deze voorwaarden (indien de activiteiten onder werktijd plaatsvinden). Een voorbeeld van een ‘’Op d’n Akker’’ uitje met meerwaarde is de educatieve BrandweerSurvival training. Hierbij staan samenwerken en elkaar ondersteunen centraal. Kennis en het verwerven van vaardigheden worden hier bijgebracht. Meer informatie hierover kunt u bij ons verkrijgen.
  • Het “overwegend zakelijk karakter” biedt ook mogelijkheden om uw bedrijfsuitjes buiten de WKR te houden. Een duidelijke omschrijving, door zowel de opdrachtgever als de organisator, is hierbij van belang. Het doel van de dag moet door de werkgever goed worden ingekaderd met de uitleg hoe het uitje daaraan bijdraagt. Uiteraard adviseert en ondersteunt “Op d’n Akker” u hier graag bij.
  • Het bedrijfsuitje laten organiseren door de personeelsvereniging van uw bedrijf.
  • De personeelsvereniging wordt gezien als een zelfstandige organisatie. Wanneer de werknemers deze zelf bekostigen, valt het buiten de WKR. Een nog  betere optie is het personeelsfonds. Hierbij  hebben de inleg en uitkering, volgens de huidige regels binnen de wet, geen gevolgen hebben voor het forfait. Hiervoor dient u wel een apart bestuur te hebben en de inleg van de werknemers moet minimaal even groot zijn als de inleg van de werkgever. De werknemer overigens mag geen rechten ontlenen aan het fonds.
  • Als uw organisatie een jubileumjaar heeft, dan geldt er weer een aparte regeling. Hetzelfde geldt wanneer medewerkers een aantal jaren bij een organisatie in dienst zijn.

Leest u meer over de WKR op de website van de belastingdienst